zomorodyadak-adv

چطور زمان مناسب برای تعویض کمک فنر ها را بفهمید؟

کمک فنر

آنچه به آن کمک فنر میگویند یک ضربه گیر واقعی است. در سیستم تعلیق خودرو، فنرها با جمع شدن، لرزه ها و ضربه های وارد شده از طرف جاده را میگیرند و کمک فنر ها میزان جهش فنر را پس از جمع شدن کنترل میکنند.

ادامه مطلب...